Mene sisältöön

Toimintopainikkeet

Sisällysluettelo

Murupolku

Itämeriportaalin sisällöt uusissa osoitteissa 1.1.2015 > syke.fi, ilmatieteenlaitos.fi, ym.fi, ymparisto.fi/meri, meriwiki.fi

Valikko

Kalan- ja kalastontutkimus


Itämeren kalantutkimus Suomessa  on pääosin soveltavaa tutkimusta, jossa useimmat aiheet liittyvät Itämeren kalakantojen seurantaan ja toisaalta ekosysteemeissä tapahtuviin muutoksiin ja ihmisen toiminnan vaikutuksiin. Tutkimusta tehdään Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitoksessa (RKTL), Suomen ympäristökeskuksessa sekä yliopistoissa.

Vuosittain RKTL:ssä tuotetaan arvioita ja ennusteita taloudellisesti tärkeimpien kalakantojen tilasta. Silakan, kilohailin, lohen ja tuskan osalta arviot tuotetaan kansainvälisenä yhteistyönä kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICESin piirissä. Tutkimusten avulla pyritään siihen, että kalakantojen tuottoa pystyttäisiin hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti, mutta kalakantojen tulevaa tuottoa vaarantamatta. Lisäksi tuotetaan tietoa, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti Itämeren tilaan ja sen tulevaisuuteen, erityisesti kalakantojen tuoton kannalta tärkeimmillä alueilla.

Ekosysteemimuutoksiin liittyviä ajankohtaisia tutkimusaiheita RKTL:ssä ovat mm. runsastuneiden harmaahyljekantojen ja merimetsoyhdyskuntien vaikutukset rannikon kalakantoihin ja kalastukseen, etelä- ja lounaisrannikoilla runsaina esiintyvien särkikalojen määrien ja tuotannon arviointi sekä uusien hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen, rannikon kalojen lisääntymisalueiden kartoittaminen ja kartoitusmenetelmien kehittäminen sekä kalojen vierasaineisiin liittyvät tutkimukset.

Suomen ympäristökeskuksessa tutkitaan mm. haitallisten aineiden pitoisuuksia Itämeren kaloissa ja näiden aineiden rikastumista ravintoketjuissa. Näissä tutkimuksissa yhteistyötä tehdään mm. RKTL:n, Jyväskylän yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) kanssa. 

Suomen ympäristökeskuksessa tutkitaan myös Itämeren kalojen ja ympäristön vuorovaikutuksia sekä kehitetään menetelmiä ennustaa ympäristömuutosten ja kalastuksen vaikutuksia kalayksilöihin ja kalakantoihin. 

Helsingin Yliopiston FEM-tutkimusryhmässä tutkitaan mm. monitieteisten riskien arviointimenetelmien soveltamista kalastuksen säätelyyn ja usean eri ympäristöstressitekijän vaikutusta populaatioiden selviämiseen ja riskien hallinnointiin. Lisäksi kehitetään menetelmiä erityyppisten tietolähteiden käyttämiseksi todennäköisyyspohjaisessa kalakantojen arvioinnissa.

Helsingin Yliopistossa on myös kalastus- ja ympäristöekonomiaan keskittynyt tutkimusryhmä, jossa tutkitaan mm. kalakantojen säätelyä kansainvälisten neuvottelujärjestelmien avulla. Yliopistossa tutkitaan myös mm. kalastuksen vaikutusta lajien geneettisiin ominaisuuksiin ja  luonnon olosuhteiden käyttämistä istukkaiden laadun parantamisessa. Åbo Akademissa puolestaan tutkitaan kalojen elinkiertojen ja seksuaalivalinnan evoluutiota.

Tutkimuslaitokset: 

Tekijä
Antti Lappalainen, Sakari Kuikka, Heikki Peltonen
Muut tekijät
Aira Saloniemi
Organisaatio
RKTL, Helsingin yliopisto, SYKE
7.12.2009, http://www.itameriportaali.fi/fi/tutkimus/rakenne/kalastus/fi_FI/kalastus/

Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Ilmatieteenlaitos

Sivun alkuun